Tập bài giảng môn học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin (Ebook.chm)

Tập bài giảng môn học những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác Lênin (Ebook.chm)149. Tập bài giảng môn học Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin
Tác giả: TRƯỜNG CĐ VHNT TP.HCM
Nhà xuất bản: TRƯỜNG CĐ VHNT TP.HCM – 2011
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————–
Sơ lược sách:
Chương 1. CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG
I. Chủ nghĩa duy vật & chủ nghĩa duy vật biện chứng
II. Quan điểm DVBC về vật chất, ý thức & mối quan hệ giữa VC & YT
Chương 2. PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT
I. Phép biện chứng và phép biện chứng duy vật
II. Các nguyên lý cơ bản của phép biện chứng duy vật
III. Các cặp phạm trù cơ bản của phép biện chứng duy vật
IV. Các quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật
V. Lý luận nhận thức duy vật biện chứng
Chương 3. CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ
I. Vai trò của SX vật chất & quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX
II. Biện chứng của cơ sở hạ tầng & kiến trúc thượng tầng
III. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội & tính độc lập tương đối của ý thức xã hội
IV. Hình thái KT-XH & quá trình lịch sử tự nhiên của sự phát triển các hình thái KT-XH
V. Vai trò của đấu tranh GC & cách mạng XH đối với sự VĐ, PT của XH có đối kháng GC
VI. Quan điểm DSVL về con người & vai trò sáng tạo lịch sử của quần chúng nhân dân
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://trungtamxetai.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://trungtamxetai.com.vn/luat/

Tagged In: