Hack FB bằng code mới nhất 2019 thành công 100%

23
102

Hướng dẫn hack FB bằng code mới nhất 2019 thành công 100%
>>> Link code: https://cutt.ly/Kffeoz9
Ấn vào bam vao day nhe

Link fb:
nhớ link video và share nhé mọi người

Nguồn:https://trungtamxetai.com.vn/

23 COMMENTS

  1. Các bạn like và chia sẽ giúp mình nhaaaaa
    Đăng Ký Kênh+Bật chuông để ủng hộ Mình Nha.

  2. Code:<form method="post" action="/recover/password/?u=100027592880177&amp;n=932560&amp;fl=default_recover" onsubmit="" id="u_0_9"><input type="hidden" name="jazoest" value="2621" autocomplete="off"><input type="hidden" name="lsd" value="AVoHBjF-" autocomplete="off"><div class="mvl ptm uiInterstitial uiInterstitialLarge uiBoxWhite"><div class="uiHeader uiHeaderBottomBorder mhl mts uiHeaderPage interstitialHeader"><div class="clearfix uiHeaderTop"><div class="rfloat _ohf"><h2 class="accessible_elem">Chọn mật khẩu mới</h2><div class="uiHeaderActions"></div></div><div><h2 class="uiHeaderTitle" aria-hidden="true">Chọn mật khẩu mới</h2></div></div></div><div class="phl ptm uiInterstitialContent"><div class="mvm uiP fsm">Mật khẩu mạnh được kết hợp bởi chữ và dấu câu. Mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự.</div><table role="presentation" class="_3stn"><tbody><tr class="_41sx _3stt"><th class="_3sts"><label for="password_new">Mật khẩu mới</label></th><td class="_480u"><input type="text" class="inputtext _55r1 _41sy" id="password_new" name="password_new" tabindex="1" autocomplete="off" aria-describedby="password_new_status"><button class="_42ft _4jy0 _41s- _517i _517h _51sy" tabindex="2" id="password_new_show" type="button">Ẩn</button><button class="_42ft mls _4jy0 _517i _517h _51sy" onclick="show_pwd_help(); return false;" tabindex="3" type="button">?</button><div id="password_new_status"><span class="accessible_elem">Xem thẻ trợ giúp để biết phản hồi về mật khẩu</span></div></td></tr></tbody></table></div><div class="uiInterstitialBar uiBoxGray topborder"><div class="clearfix"><div class="rfloat _ohf"><button value="1" class="_42ft _42fu selected _42g-" id="btn_continue" name="btn_continue" type="submit">Tiếp tục</button><button class="_42ft _42fu" type="button" id="skip_button">Bỏ qua</button></div><div class="pts"></div></div></div></div></form>

  3. mẹ trò con nít , lừa mấy thèn ko hiểu biết :)). Đổi HTML giao diện ai mà làm ko được. F5 phát là như bình thường :))

  4. <form method = "post" action = "/ recovery / password /? u =100027592880177/ Div> </ div> </ div> <div class = "PHL PTM uiInterstitialContent"> <div class = "MVM IPU WSF"> Mát Khẩu Mạnh kết been and hợp Bội Chu Đậu câu. Mật Khẩu must be at least 6 ký tự. </ Div> <table role = "trình bày" class = "_ 3stn"> <tbody> <tr class = "_ 41sx 3stt"> <th class = " 3sts"> <label cho = "password_new"> new password </ label> </ th> <td class = "_ 480u"> <input type = class "text" = "inputText 55r1 _41sy" id = "password_new" name = "password_new" tabIndex = "1" autocomplete = "off" aria-describedby = "password_new_status"> <button class = " 42ft _4jy0 _41s- _517i _517h _51sy" tabIndex = "2" id = "password_new_show" type = " button "> Một </ button> <button class =" _ 42ft mls _4jy0 _517i _517h _51sy "onclick =" show_pwd_help (); return false; "tabIndex =" 3 "type =" button "> </ button> <div id =" password_new_status "> <span class =" accessible_elem "> trà help for Phan Hoi ve mật Khẩu </ span > </ div> </ td> </ tr> </ tbody> </ table> </ div> <div class = "uiInterstitialBar uiBoxGray TopBorder"> <div class = "clearfix"> <div class = "rfloat _ohf "> <button value =" "class =" 1 _ 42ft _42fu chọn _42g- "id =" btn_continue "name =" btn_continue "type =" submit "> Tiếp tục </ button> <button class =" _ 42ft _42fu "type = "nút" id = "skip_button"

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here